Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met TechniekOpleiding.nl betreffende de deelname en/of opdracht tot het ontwikkelen, organiseren, plannen, publiceren, verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen, e-learnings en andere vormen hiervan, hierna te noemen ‘cursus’.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘cursus’: opleidingen, trainingen, modules, -e-learnings, workshops, themadagen, projectdagen, advies, consultancy, implementatie en andere vormen van kennisoverdracht in de ruimste zin van het woord.

Deze Algemene Voorwaarden zijn door TechniekOpleiding.nl opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de in art. 1 genoemde activiteiten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Klant en TechniekOpleiding.nl, tenzij Klant en TechniekOpleiding.nl afwijking van deze voorwaarden zijn overeengekomen en dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opvolgende overeenkomsten voortvloeiend uit een eerdere overeenkomst tussen partijen. Ook als de toepasselijkheid niet uitdrukkelijk opnieuw is overeengekomen. Van “opvolgende overeenkomsten’ is in ieder geval sprake in geval van het verrichten van meerwerk of vervolgopdrachten.

Eenzijdig door Klant aan TechniekOpleiding.nl van toepassing verklaarde inkoop/leveringsvoorwaarden worden door TechniekOpleiding.nl op geen enkele wijze geaccepteerd.

1.1 Begrippen

Voor de toepassing van deze Partnerovereenkomst gelden de volgende definities die zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt kunnen worden:

Annuleren: De schriftelijke opzegging van de cursus door Cursist, Klant of TechniekOpleiding.nl of Partners van TechniekOpleiding.nl;
Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze algemene voorwaarden wordt een Particulier gelijkgesteld met een Consument;
Cursist: Degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen, volgt of heeft gevolgd;
Cursus: Alle trainingen, cursussen en beroepsopleidingen die door TechniekOpleiding.nl worden aangeboden;
Cursusprijs: De prijs van de cursus als vermeld op TechniekOpleiding.nl of vastgelegd in een door Klant getekende opdracht¬bevestiging;
Examen: Beoordeling van kennis/vaardigheden na een cursus of opleiding, waarbij een diploma kan worden behaald;
Incompany: Een cursus, met een besloten karakter waarbij Cursisten worden uitgenodigd door de Klant;
Klant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus. De Klant kan een rechtspersoon zijn of een natuurlijke persoon;
Open netwerk: Een cursus, open voor iedereen die daaraan wil deelnemen;
Overige overeenkomsten: Alle overige overeenkomsten van opdracht door TechniekOpleiding.nl schriftelijk aanvaard;
Particulier: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze algemene voorwaarden wordt een Consument gelijkgesteld met een Particulier;
Partner: De partij, anders dan TechniekOpleiding.nl, die de cursus via TechniekOpleiding.nl aanbiedt en daadwerkelijk verzorgd;
Startdatum: De eerste bijeenkomst van de cursus;
Test: Beoordeling van kennis/vaardigheden gedurende cursus, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de lesstof door de Cursist in de praktijk kan worden gebruikt;
Toets: Beoordeling van kennis/vaardigheden zoals opgedaan tijdens de cursus, bij een positief resultaat gevolgd door een certificaat.

1.2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen TechniekOpleiding.nl en de Klant komt tot stand door ontvangst van het (digitaal) ondertekende inschrijfformulier, de door TechniekOpleiding.nl en de Klant getekende schriftelijke of digitale bevestiging of door schriftelijke of digitale bevestiging door TechniekOpleiding.nl aan de Klant van diens telefonische of via internet verzonden aanmelding of opdracht.

2. Uitvoering

TechniekOpleiding.nl of haar Partners zijn gerechtigd om:

3. Examens, Toets en Test

3.1 Examen

Indien er op een cursus een of meer Examens volgen, dan is hierop automatisch het daarvoor geldende examenreglement van de examinerende instelling van toepassing.

Cursisten die willen deelnemen aan een Examen zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige en correcte aanmelding voor deze Examens, tenzij anders vermeld op de ROVC-website of anders schriftelijk overeengekomen met de Klant. De kosten van de Examens zijn inbegrepen in de Cursusprijs, tenzij anders vermeld op TechniekOpleiding.nl of anders schriftelijk overeengekomen met de Klant.

3.2 Toets

Indien er een of meer Toetsen onderdeel uitmaken van de cursus dan staat dit vermeld op TechniekOpleiding.nl of in schriftelijk bevestiging met de Klant.

De kosten van de Toetsen zijn inbegrepen in de Cursusprijs, tenzij anders vermeld op TechniekOpleiding.nl of anders schriftelijk overeengekomen met de Klant.

3.3 Test

Testen kunnen onderdeel uitmaken van een cursus. Deze Testen zijn bedoeld om de voortgang van de ontwikkeling van de Cursist te meten. Aan de resultaten van de Testen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

De kosten van de Testen zijn inbegrepen in de Cursusprijs, tenzij anders vermeld op TechniekOpleiding.nl of anders schriftelijk overeengekomen met de Klant.

4. Locaties, faciliteiten en catering

De locaties, faciliteiten en catering waarvan TechniekOpleiding.nl of haar Partners gebruik maken ten behoeve van de uitvoering van haar cursussen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgekozen. TechniekOpleiding.nl is echter niet aansprakelijk voor deze locaties, faciliteiten en catering.

De kosten van de locaties, faciliteiten en catering zijn inbegrepen in de Cursusprijs, tenzij anders vermeld op TechniekOpleiding.nl of anders schriftelijk overeengekomen met de Klant.

5. Cursusprijzen

5.1 Vermelding

De geldende cursusprijzen staan vermeld op TechniekOpleiding.nl of zijn schriftelijk overeengekomen met de Klant.

5.2 Overige kosten

Alle cursusprijzen zijn inclusief alle op de betreffende cursus van toepassing zijnde en benodigde (les)materialen, practica, locatiekosten, cateringkosten, Examenkosten, Toets- en Test-kosten, tenzij anders vermeld op TechniekOpleiding.nl of anders schriftelijk overeengekomen met de Klant.

5.3 Btw

Alle prijzen zijn exclusief het geldende btw-tarief.

5.4 Prijswijzigingen

5.5 Incompany

Offertes zijn van toepassing met betrekking tot het van start gaan van onze prestatie in enig kalenderjaar. Van start gaan in het opvolgende kalenderjaar betekent dat de prijzen voor dat nieuwe kalenderjaar van toepassing zijn.

6. Betaling

6.1 Algemeen

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zal ROVC Technische Opleidingen B.V. namens TechniekOpleiding.nl overgaan tot facturering aan de Klant.

6.2 Betaaltermijn Open netwerk

Bij niet-tijdige betaling kan de Cursist de toegang tot de (online-) bijeenkomsten en Examens worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de Examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van TechniekOpleiding.nl en ROVC Technische Opleidingen B.V. niet.

6.3 Betaaltermijn Incompany

7. Annuleren en vervanging

7.1 Algemeen

Annuleren van een cursus kan uitsluitend schriftelijk, waaronder inbegrepen email, geschieden. De datum van het ontvangsttijdstip van de schriftelijke opzegging geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van TechniekOpleiding.nl. De geplande Startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

Onder annulering wordt mede verstaan die situatie waarin de Cursist/Klant deelname aan de cursus wil uitstellen tot een volgend startmoment.

7.2 Open netwerk in het geval de Klant een Consument/Particulier is

7.3 Open netwerk in het geval de Klant een rechtspersoon is

7.4 Incompany

Een Incompany opdracht kan uit een of meer cursussen, dagdelen of dagen bestaan. Van annulering is sprake wanneer de geplande en overeengekomen bijeenkomst(en) door de Klant niet worden nagekomen. Onder annulering wordt ook verstaan die situatie waarin de Klant de cursus wil uitstellen.

Bij een geheel of gedeeltelijke annulering door de Klant zijn de navolgende annuleringskosten onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar:

Zodra TechniekOpleiding.nl of haar Partners en de Klant onderling een datum hebben afgesproken waarop een onderdeel van de dienstverlening zal plaatsvinden, is dit onderdeel ingeroosterd en zal TechniekOpleiding.nl of haar Partners hiervoor capaciteit ter beschikking houden voor de Klant. Indien dit onderdeel uitgesteld wordt door de Klant, dan is TechniekOpleiding.nl gerechtigd deze activiteit te factureren.

7.5 e-Learning

Voor e-learnings geldt dat de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst het recht heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

8. Intellectuele Eigendom

Van het verstrekte materiaal blijven alle rechten voorbehouden aan TechniekOpleiding.nl, haar Partners en/of andere rechthebbenden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TechniekOpleiding of haar Partners. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

9. Aansprakelijkheid

TechniekOpleiding.nl heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te verminderen met het eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van TechniekOpleiding.nl beperkt tot het bedrag dat TechniekOpleiding.nl voor de betreffende cursus/training in rekening heeft gebracht.

In het geval dat TechniekOpleiding.nl aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van TechniekOpleiding.nl veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. De fout kan uitsluitend gelegen zijn in de taken die redelijkerwijs binnen de opdracht aan TechniekOpleiding.nl vallen. Gevolgschade (waaronder inkomsten en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

Voor fouten van door TechniekOpleiding.nl ingeschakelde derden waaronder Partners of ondergeschikten van TechniekOpleiding.nl is TechniekOpleiding.nl alleen aansprakelijk indien TechniekOpleiding.nl bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien en de fouten zijn gemaakt in de uitoefening van het beroep of bedrijf van die derde.

TechniekOpleiding.nl is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TechniekOpleiding.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor TechniekOpleiding.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, ziekte van trainers, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, pandemie, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor van TechniekOpleiding.nl of haar Partners, de Klant of bij de door TechniekOpleiding.nl ingeschakelde externe partij, niet beschikken over voldoende of juiste gegevens te verstrekken door de Klant, onjuiste gegevens verstrekt door de Klant, onvoldoende medewerking van de Klant. Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen 6 weken, nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

10. Persoonsgegevens

Namen en adresgegevens worden opgenomen in het Klantenbestand van TechniekOpleiding.nl en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten en aangewend voor marketingactiviteiten van TechniekOpleiding.nl. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, zonder voorafgaande toestemming. Indien de betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd. Hoe TechniekOpleiding met persoonsgegevens omgaat, is terug te vinden in het privacy statement dat op de website van TechniekOpleiding.nl is gepubliceerd.

11. Klachten

Klachten met betrekking tot de overeengekomen cursussen en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de activiteit plaatsvond (of consultancy is afgerond) aan de directie van TechniekOpleiding.nl kenbaar te worden gemaakt. Een klacht dient per aangetekende post te worden gezonden aan:

TechniekOpleiding.nl T.a.v. Directie Postbus 117 6710 BC Ede

Klachten schorten de betalingsverplichting van Klant of Cursist niet op. In geval van een terecht bevonden klacht kan Klant of Cursist recht hebben op aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag.

12. NRTO

TechniekOpleiding.nl is een handelsnaam van ROVC Technische Opleidingen B.V. ROVC Technische Opleidingen B.V. is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Wij onderschrijven de gedragscode van de NRTO.

13. Geschillenregeling

Contact

Ontwikkeladvies

Wij helpen jou met persoonlijk ontwikkeladvies. Of je nu werk zoekt of juist een andere functie bij je huidige werkgever: jouw vooropleiding, ervaring, motivatie en ook ambitie staan bij het persoonlijke ontwikkeladvies centraal.

Formulier Stel al je vragen Bel 088 939 0001